เว็บบอร์ด ปทุมเซอร์วิส

หัวหน้า คสช. ได้ประกาศใช้มาตรา 44 ปลดล็อกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ

ข่าวสด หัวหน้า คสช. ได้ประกาศใช้มาตรา 44 ปลดล็อกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ
 
(11 ธ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา โฆษณาชวนเชื่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การให้กลางเมืองและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
 

 
 
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการบอกในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑ โดยมีผลในการใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ โดยอันเป็นวันที่พ้นกำหนด ๙๐ วัน ซึ่งนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
และในหลักกำหนด ๑๗๑ แห่งพระราชบัญญัติก็ได้ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับสำหรับที่ได้ดังกล่าวให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ได้มีการเลือกตั้งทั่วไป ภายใน ๙๐ วัน โดยนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับและมาตรา ๑๗๓ บัญญัติให้มีระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งได้ให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลนี่จึงมีใช้บังคับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการหาเสียงลงคะแนนให้เริ่มกระทำได้ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเองก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับด้วยนั้นเอง
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ข่าววันนี้

Tags :  ข่าวดารา, ข่าวอาชญากรรม